ตราสารเครดิต LETTERS OF CREDIT

ตราสารเครดิต จะมีอายุตราบเท่าที่ยังมีการใช้งานอยู่ มีพื้นฐานมาจากความเป็นจริงด้านความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ซื้อที่ไม่รู้จัก และถูกแทนที่ด้วยความน่าเชื่อทางเครดิตของธนาคารหรือบริษัทด้านการเงินที่เป็นที่รู้จัก และบริษัท RNR จะดำเนินการแทนลูกค้าและทำหน้าที่ในการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กระบวนการนี้เรียกว่าการออกตราสารเครดิตหรือการรับรองเครดิตในรูปแบบเอกสาร ถึงแม้ว่าตราสารเครดิตจะมีอยู่หลายประเภท แต่คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้ตราสารเครดิตประเภทการนำเข้าและส่งออก (Import/Export Letter of Credit)

เมื่อลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อดำเนินการสมัครขอรับตราสารเครดิต จะต้องมีการระบุรายละเอียดต่างๆเช่น ผู้ส่งออก , ปริมาณการส่งออก , สกุลเงิน, วันครบกำหนดชำระ, ลักษณะของสินค้า รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงินอื่นๆ ผู้ส่งออกในประเทศจะเป็นผู้ชี้แจงว่า จะเป็นผู้ดำเนินการส่งออกตามที่ระบุ ในตราสารเครดิต และจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากตราสารเครดิตเพื่อการส่งออก จากนั้น ผู้ส่งออกหรือผู้ขายจะทำการส่งสินค้าไปยังผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อ และแสดงเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ธนาคารรับทราบ ธนาคารจะตรวจสอบว่าเอกสารทั้งหมดตรงตามที่ระบุไว้ในตราสารเครดิตหรือไม่และจ่ายเงินให้กับผู้ส่งออกหรือผู้ขาย หลังจากนั้นทางธนาคารจะเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าสินค้าหรือผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง

สิทธิประโยชน์

 • เข้าถึงเครือข่ายการค้าของโลก
 • ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพและประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านการค้า
 • ความพร้อมด้านการเงิน ตามได้กับที่ระบุไว้ในตราสารเครดิตเพื่อการส่งออก

ตราสารเครดิต (Letter of Credit) ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการรับรองจุดยืนของผู้จำหน่ายหรือผู้ซื้อ เทียบได้กับผู้อ้างอิงในการสมัครงาน ความน่าเชื่อถือจากใครบางคนจะกลายเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญที่จะบ่งบอกว่าใครอีกคนหนึ่งมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทำธุรกิจด้วยหรือไม่ตราสารประเภทนี้ยังสามารถนำไปใช้ได้ในธุรกรรมอีกหลายประเภท ซึ่งบางส่วนจะประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์, การค้าสากล, หุ้น และอื่นๆอีกมากมาย

ตราสารเครดิตเชิงพาณิชย์ (Commercial Letter of Credit (LC)) ตามมาตรฐานแล้วจะเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันทางการเงิน ใช้ประโยชน์ด้านการเงินในการค้า ซึ่งจะมีการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินอย่างแน่นอนตามที่ได้มีการแจ้งไว้ในเอกสาร และมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในตราสารเครดิต ตราสารเครดิตจะใช้เป็นเอกสารพื้นฐานในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ใช้สำหรับการตกลงทางธุรกิจระหว่างผู้จำหน่ายที่อยู่ในประเทศหนึ่งกับผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศอื่นๆ จะมีการออกตราสารเครดิตเมื่อมีการร้องขอจากผู้ซื้อ ผู้สมัคร โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จำหน่าย ผู้ได้รับประโยชน์ และออกตราสารโดยธนาคารของผู้สมัคร (ธนาคารที่ออกตราสาร) บริการนี้จะช่วยขจัดความเสี่ยงต่อการไม่ชำระเงินในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ

ลักษณะการทำงาน
 • ผู้ซื้อและผู้จำหน่ายร่วมกันทำสัญญาการซื้อขาย มีการออกเอกสารสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ (PO/PI)โดยผู้ซื้อและได้รับการยอมรับจากผู้จำหน่าย.
 • ผู้ซื้อ (ผู้สมัคร) จัดทำตราสารเครดิตโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จำหน่าย
 • ผู้จำหน่ายส่งเอกสารทั้งหมดภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตราสารเครดิตภายในระยะเวลาที่ตราสารเครดิตยังใช้ได้และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในตราสารเครดิต
 • ผู้จำหน่ายจะได้รับการชำระจากธนาคารที่เป็นผู้ออกตราสารเครดิต
ผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับ
 • ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าและชำระเงินตามจำนวนได้ หลังจากที่มีการส่งสินค้า
 • ไม่มีความเสี่ยงทางการเงินสำหรับผู้ซื้อ ในกรณีที่ไม่มีการส่งสินค้าหลังจากที่มีการสั่งซื้อไปแล้ว
 • ธนาคารที่เป็นผู้ออกตราสารเครดิต จะเป็นผู้รับรองเครดิตให้กับผู้ซื้อ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายรายใหม่
 • ไม่มีการจำกัดเงินทุนจนกว่าจะได้รับเอกสาร หลังจากการจัดส่งสินค้า เพื่อเป็นการปรับกระแสเงินสด
 • ผู้ซื้อจะได้รับการประกันว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ถ้าหากสินค้ามีการจัดส่งผิดเวลา
ผลประโยชน์ที่ผู้จำหน่ายจะได้รับ
 • ผู้จำหน่ายจะไม่ต้องประสบกับความเสี่ยงในการยกเลิกการสั่งสินค้า เพราะตราสารเครดิตจะรับรองว่าจะมีการชำระเงินแน่นอน.
 • มีการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินอย่างแน่นอน ภายหลังจากที่มีการส่งสินค้าและส่งเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ในตราสารเครดิตและเงื่อนไขอื่นๆ และจะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ว่าจะไม่ได้รับการชำระเงินหลังจากที่ส่งสินค้าแล้ว
 • มีส่วนช่วยในการรวบรวมเงินทุน สำหรับการผลิตสินค้า เพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านเงินทุนในการดำเนินงาน

ตราสารเครดิตประเภทการส่งออก (Export Letter of Credit)
การให้บริการในส่วนนี้ จะเป็นการรับประกันการชำระเงินสำหรับการส่งออกสินค้า โดยพิจารณาจากเอกสารตามที่ระบุไว้ในตราสารเครดิต

การอำนวยความสะดวกในส่วนนี้ จะช่วยในด้านการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อผู้ซื้ออยู่ในประเทศอื่นๆ ผู้ส่งออกจะได้รับการรับประกันว่าจะมีการชำระเงินเมื่อจัดส่งสินค้าแล้ว เมื่อแสดงเอกสารในการจัดส่งตามที่ระบุในข้อกำหนดของตราสารเครดิต

อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกในการรับเงินจากนายธนาคาร เพื่อใช้เป็นทุนในการผลิตสินค้า เมื่อตราสารเครดิตมีการบังคับให้ธนาคารผู้ออกตราสารเป็นผู้ชำระเงินหลังจากที่มีการแสดงเอกสารตามข้อตกลงของตราสารเครดิตและการทำตามเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุไว้ในตราสารเครดิต

ตราสารเครดิต (LOC) และหนังสือค้ำประกันแบบ (SBLC) คืออะไร?

บริษัท RNR ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดหาหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) ซึ่งจะทำให้ท่านเกิดความไว้วางใจในบริการของเราในกรณีที่ต้องการใช้หนังสือค้ำประกัน การดำเนินการขอตราสารเครดิตจะทำในนามของผู้จำหน่าย เพื่อแสดงให้คู่ค้าทราบว่าผู้จำหน่ายมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าไว้วางใจว่าจะทำตามที่สัญญาไว้ ว่าจะจำหน่ายสิ่งใดก็ตามที่ผู้จำหน่ายนำเสนอ หนังสือประเภทนี้ยังมีส่วนช่วยโดยเฉพาะในกรณีที่คู่ค้าทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยทำธุรกรรมร่วมกันมาก่อน

หนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit จะออกในนามของผู้ซื้อ เพื่อระบุว่าผู้ซื้อมีเงินทุนที่จะดำเนินการทางธุรกรรมอย่างแน่นอน และจะไม่มีการผิดสัญญาสินเชื่อ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ให้พึงระลึกไว้ว่า หนังสือประเภทนี้จะแตกต่างจากหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร สถาบันการเงิน ที่เป็นผู้ออกหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit จะไม่ต้องรับผิดชอบสัญญาในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ทำตามเงื่อนไข

เอกสารเหล่านี้มีส่วนช่วยได้อย่างไรบ้าง?

การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น จะช่วยแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อหรือผู้จำหน่ายมีความไว้วางใจในองค์กร อย่างเช่น บริษัท RNR สามารถมีส่วนสำคัญในการช่วยในธุรกิจด้านต่างๆ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการค้าแบบสากล การดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยง แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือทั้งผู้ซื้อและผู้จำหน่ายควรจะเคยมีการติดต่อกันมาก่อน และด้วยความช่วยเหลือจากหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit คู่ค้าทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้การเผชิญกับความเสี่ยงกลายเป็นเรื่องง่ายลง โดยปราศจากความกลัวเนื่องจากความไม่รู้ การดำเนินการซื้อขายจะกลายเป็นเรื่องธรรมดา และการทำธุรกิจก็จะกลายเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องกังวลว่า อีกฝ่ายจะทำตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่ นอกจากนั้น เอกสารประเภทนี้จะช่วยให้องค์กรธุรกิจได้แสดงถึงความน่าไว้วางใจ เพื่อการติดต่อในอนาคต หากยังมีการเก็บหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Creditไว้ จากการทำโครงการที่ผ่านมา ลูกค้าในอนาคตก็จะเชื่อว่าองค์กรธุรกิจนั้นมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ติดต่อเราวันนี้ เพื่อให้เราได้ช่วยท่าน ถ้าท่านต้องการตราสารเครดิต

เอกสารประเภทใดที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านมากที่สุด?

มีการนำเอาหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit และหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไปใช้ในงานหลายประเภท ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถของเรา ท่านจะไม่ต้องอยู่กับความสงสัยอีกต่อไป โดยทั่วไปแล้ว การตัดสินใจในส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป และจะต้องทำการประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากท่านทราบว่า สิ่งที่ท่านต้องการคือการพิสูจน์ให้คู่ค้าของท่านเห็นถึงความน่าเชื่อถือ สิ่งที่ท่านต้องการก็คือ ตราสารเครดิต อย่างไรก็ตาม หากสิ่งที่ท่านต้องการพิสูจน์จะต้องมีการรับประกันจากแหล่งที่เชื่อถือได้และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สิ่งที่ท่านต้องการก็คือ หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร ตราสารเครดิตเปรียบเสมือนกับ “ส่วนอ้างอิง” เหมือนกับที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของท่านเขียนจดหมายไปหาคณบดีผู้ที่ทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิต และแจ้งให้เขาทราบว่าท่านเป็นนักศึกษาที่เรียนดีและมีประสิทธิภาพ สถาบันที่ออกหนังสือค้ำประกันแบบ Standby Letter of Credit เสมือนทำหน้าที่บอกว่า “ไว้ใจเขาได้ ผมรับประกันเขาเอง” การออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร คือการที่ธนาคารยอมที่จะรับภาระการชำเงินแทนท่าน ในกรณีที่ท่านผิดสัญญาสินเชื่อนั้น